ضدعفونی کردن مجتمع آموزشی ابرار نو

ضدعفونی کردن مجتمع آموزشی ابرار نو

با توجه به حضور دانش آموزان به صورت فردی و گروهی در مدرسه و استفاده از محیط مدرسه علاوه بر ضد عفونی مدرسه که هر روز توسط مهماندارن عزیز انجام می شود روز سه شنبه 99/11/21 با همکاری شهرداری مجددا کل محیط مدرسه با دستگاه مه پاش نانو استریل گیاهی ضد عفونی شد.